موسسه خیریه رومیکا یکی از قابل اعتمادترین موسسات خیریه شهر کاشان میباشد و از نردیک در جریان تلاش های عزیزات و خیرینی هستم که بی هیچ چشم داشتی در حال کمک به این موسسه میباشند