خوشحال هستیم که موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان بخشی از این سختی و فشار مالی بیماران را که تهیه داروهایشان می باشد را بر عهده دارد واین کمک بزرگی است.جزو افتخارات ماست که بتوانیم در خدمت موسسه باشیم.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان