رومیکا برگرفته از واژه رویش امید کاشان ، امید به این دارد تا بذر امیدی در دل بیماران مبتلا بکارد و نوید بخش دستگیری از همنوعان خود باشد . به امید روزی که هیچ انسانی درگیر این بیماری سخت نباشد.