جلسه سموم و آفات

گزارش تصویری از جلسه سموم و آفات با حضور فرمانداری ویژه کاشان، اداره جهاد کشاورزی، سازمان سیما منظر فضای سبز شهرداری کاشان، دانشگاه علوم پزشکی و موسسه امداگران عاشورا کاشان

پیرامون بررسی استفاده بی رویه سموم و کودهای شیمیایی بر روی محصولات کشاورزی و دامی در جهت پیشگیری از سرطان

1402/10/17

کمک آنلاین به رومیکا

تومان