حضور بانوان ادارات آران و بیدگل در طرح غربالگری سرطان سینه رومیکا

به گزارش روابط عمومی رومیکا (موسسه امدادگران عاشورا کاشان) بانوان کارمند آران و بیدگل در راستای پیشگیری در طرح غربالگری سرطان سینه رومیکا شرکت کردند.

در این طرح که مورخ 1402/08/10 در بوستان شادی برگزار شد، کارشناسان مامایی رومیکا به غربالگری 65 نفراز بانوان کارمند این منطقه پرداختند که از این تعداد 2 مورد از آن ها مشکوک به سرطان سینه بوده و جهت تشخیص قطعی و درمان به سونوگرافی و ماموگرافی ارجاع داده شدند.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان