برگزاری جلسه هیئت مدیره

به گزارش روابط عمومی رومیکا(موسسه امدادگران عاشورا کاشان)، جلسه هیئت مدیره موسسه با هدف رفع مشکلات و بهبود دسترسی مددجویان رومیکا در ارائه خدمات بهتر با حضور آقایان دکتر حسن الماسی، ریاست هیئت مدیره، میرسید محسن تمدنی، مدیرعامل موسسه، حسین عباسی، مرتضی زارع، احسان شکرریز، سید مصطفی ساداتی، احسان درستکار، محمد واحدی زاده و برخی از اعضای هیئت امنا آقایان سید مرتضی عصیری و یاسر کریمشاهی شنبه ۲۱ آبان برگزار شد.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان