یک روز ماندگار در رومیکا

به گزارش روابط عمومی رومیکا(موسسه امدادگران عاشورا کاشان) یکی از بانوان مددجو موسسه با شاخه گل و حضور در موسسه جهت قدردانی و تجلیل از زحمات پرسنل و هیئت امنا و مدیر عامل، یکی از روزهای ماندگار رومیکا را در تاریخ شنبه 14 آبان رقم زدند.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان