مورچه ها با بو کشیدن سلولهای سرطانی را تشخیص می دهند.

مجله تخصصی “آی ساینس” در پی تحقیقات تیمی از دانشگاه سوربون درباره تشخیص سلولهای سرطانی با استفاده از مورچه نوشت: « مورچه ها ظاهرا نه فقط سلول سرطانی را بر اساس بوی آنها تشخیص می دهند که حتی، قادرند انواع سرطان را هم ازیک دیگر تمییز دهند» جای تعجب نیست که مورچه ها در تشخیص رایحه های متفاوت استادند. ارتباط گیری این حشره های اجتماعی تا حد زیادی از طریق فرومون هایی انجام می شود که این جانوران می توانند آن ها را با استفاده از شاخک های بلند خود تشخیص دهند. برای پی بردن به این نکته که این اندام های حساس حسی در مورچه ها تا چه حد می توانند برای تشخیص سرطان مناسب باشند و اینکه آیا می توان مورچه ها را به همکاری تشویق کرد یا نه، تیم تحقیقاتی پیکره نمونه های متفاوتی شامل سلولهای سرطانی و سالم تهیه کرد. سپس به حشرات آموزش داده شد تا با کمک محلول قندی به مقصد سلول های سرطانی بشتابند. به گزارش محققان، مورچه ها تنها پس از چند دقیقه تمرین که درطول آن “ترجیح” سلولهای سرطانی شیرین برای آنها تعیین شد، بدون در نظر گرفتن پاداش، به بوی این سلولها علاقه نشان دادند. درگام بعد پژوهشگران در پی پاسخ به این پرسش بودند که آیا این حشرات می توان می توانند انواع مختلف سرطان را از تفاوت بوی سلول تشخیص دهند؟ محققان می نویسند، به نظر می رسد که مورچه ها تنها به چند تلاش برای بخاطر سپردن بوی خاص نسبت به جانوران پستانداری که در این حوزه تاکنون به خدمت گرفته شده اند، این است که این حشره ها را می توان با هزینه کم و ساده تر تمرین داد و نگهداری کرد و نیازی به آموزش بلند مدت ندارند. این تیم تحقیقاتی البته می نویسد، درجه درستی این روش هنوز باید در مطالعات بالینی بررسی شود. امام تا همین جا هم به گفته محققان، نتایج نخستین آزمایش ها نشان می دهد که مورچه ها پتانسیل بالایی برای تشخیص بیماری ها در انسان دارند.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان