تقدیر از دکتر سید علیرضا مروجی ریاست سابق دانشگاه علوم پزشکی کاشان

به گزارش روابط عمومی رومیکا (موسسه امدادگران عاشورا کاشان) ، از زحمات و خدمات دکتر سید علیرضا مروجی ریاست سابق دانشگاه علوم پزشکی کاشان با حضور مدیر عامل موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان تقدیر و تجلیل شد.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان