دمنوشی که رادیکال های آزاد را می کشد و مانع بروز سرطان کبد می شود

نوشیدن چای سبز باعث از بین رفتن رادیکال های آزاد ایجاد شده توسط چربی های موجود در کبد می شود. این عملکرد مثبت، مانع از بروز بیماری های کبدی به ویژه سرطان کبد می شود.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان