خبر خوش برای زنان / این مغز دانه قاتل سرطان رایج شماست

انجمن تحقیقات سرطان آمریکا در سال ۲۰۰۹، حجم تحقیقات خود را منتشر کرد که مصرف کمی از گردو، هر روز، می تواند به کاهش خطر سرطان پستان کمک کند.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان