کشف خاصیت یک نوع آب که می تواند با سرطان مبارزه کند

به نقل از العین، حامد متوالی استاد دانشگاه ام القری در عربستان سعودی در مصاحبه با کانال “الاخباریه” گفت: “فرضیاتی وجود دارد که تا حدی قطعی است و نشان می‌دهد آب زمزم معجزه و با سرطان مبارزه می‌کند. در واقع آب زمزم به دلیل داشتن ترکیب یونی دارای اثر ضد سمی است که توسط قارچ‌ها و مواد سرطان زا ترشح می‌شود.”

با توجه به اظهارات این استاد سعودی، ترکیبات آب زمزم آن را قادر می‌سازد تا با آنزیمی که سموم سرطانی را در بدن ایجاد می‌کند، مبارزه کرده و باعث تجزیه سموم و مبارزه با سرطان شود.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان