سرطان پوست وانواع آن:

دونوع ازانواع سرطان های شایع پوست کارسینومای سلول های قاعده وکارسینومای سلول های پوششی     هستند(اصطلاحا کارسینومابه سرطانی گفته می شود که مبدا آن سلول های پوشاننده عضوباشد که مشابه   آستر،آن عضو رادربرمیگیرد.) سرطان کارسینومای سلول های قاعده خیلی آهسته پیشرفت می کند کمتربه

نقاط دیگربدن منتشرمی شود.

کارسینومای سلول های پوششی یاسرطان بافت سنگفرشی سطح پوست نیز به ندرت انتشار پیدامیکنند.

اماانتشارآن به نقاط دیگربدن بیشترازسرطان نوع قبلی است.این نکته حائزاهمیت است که سرطان پوست

زودتشخیص داده شده ودرمان گرددچراکه درصورت عدم درمان می تواند به نسوج اطراف تهاجم کرده وآنها

راتخریب نماید.این دونوع سرطان راسرطان پوست غیررنگدانه ای هم می نامند.

نوع دیگر سرطان که ممکن اسن پوست راگرفتارکند ملانوما خوانده میشود که مبدا آن ملانوسیت ها

هستند.

علت سرطان پوست وپیشگیری از آن:

سرطان پوست ازشایع ترین سرطان درایالات متحده است.مطالعات سال های اخیر نشان می دهد چهل تا

پنجاه درصدآمریکایی هایی که به سن ۶۵سالگی رسیده اند حداقل یکبار دچارسرطان پوست میشوند.عوامل چندی احتمال بروز سرطان پوست راافزایش میدهند.پرتوفرابنفش آفتاب مهمترین عامل سرطان پوست است منابع مصنوعی پرتوفرابنفش مثل لامپ های خورشیدی ومواردی که پوست راقهوه ای وبرنزه می کنند هم میتوانند سرطان پوست ایجادکنند.

اگرچه ممکن است هرکس مبتلابه سرطان پوست گردد ولی احتمال ابتلا درافرادیکه دارای پوست روشن

هستند وبه آسانی دچار کک ومک میشوند و یاکسانی که موهای قرمز یابور وچشم های آبی یارنگ روشن

دارندبیشتراست.

محل زندگی هم ممکن است درایجاد سرطان موثرباشد.درمناطقی که نورآفتاب شدیدتراست احتمال سرطان پوست بیشتراست.

آمار سرطان پوست درروی کره زمین بیشترمربوط به آفریقای جنوبی واسترالیااست.مناطقی که مقادیر

بیشتری ازاشعه فرابنفش دریافت میکنند.

کلا سرطان پوست بامدت زمانی که درطول زندگی آدمی درمعرض تابش اشعه فرابنفش قراردارد در

ارتباط است.

علائم سرطان پوست:

هرتغییر وتحولی روی پوست ممکن  است علامت هشداردهنده  برای سرطان پوست باشد. به خصوص

برآمدگی یازخمی که بهبودنمی یابد.

سرطان های پوست همه مثل هم نیستند.مثلا سرطان پوست ممکن است بایک توده کوچک نرم،درخشان،

رنگ پریده یامومی شکل شروع شود ویاممکن است بایک توده قرمز سفت تظاهرنماید.

گاهی این توده خونریزی می کند ویاروی آن خشک میشود . ممکن است سرطان پوست هم سطح پوست باشد ویابه صورت نقطه قرمزی باشد ویاناصاف ،خشک یاپوسته پوسته باشد.

سرطان های پوست چه مربوط به سلول های قاعده ویاسلول های پوششی باشندبیشتردرنواحی ازپوست بدن دیده میشوند که درمعرض تابش خورشیدهستند مثل سر،صورت ،گردن،دست هاوبازوها.ولی سرطان پوست درنواحی دیگر پوست بدن هم دیده میشوند.

کشف وتشخیص سرطان پوست :

سرطان پوست صددرصد درمان پذیرخواهدبود،درصورتیکه پیش ازمراجعه به پزشک انتشارنیافته باشد. لذا   مردم بایدهمه پوست خودراازنظررشد وتغییرات آن مرتبا کنترل کنند.

اگرتوده ای تغییررنگ داد ورشدپیداکرد ویاهردگرگونی دیگر باید بدون تاخیربه پزشک اطلاع داد.

معالجه سرطان پوست:

درمان سرطان پوست معمولابانوعی عمل جراحی همراه است.گاه پزشک،پرتودرمانی رالازم میداند یا ممکن

است شیمی درمانی راکافی بداند وگاهی ازهرسه روش درمعالجه استفاده مینماید.

چگونه پوست خودرامعاینه کنیم؟

بایک معاینه ساده ومرتب ازپوست خودمی توانید به موقع بیماری سرطان راپیداکنید. بهترین وقت برای      معاینه پوست بعدازآب تنی یاحمام است که باید دراتاقی بانورکافی ودرمقابل آینه قدی ویک  آینه کوچک   دستی انجام پذیرد.

هرتغییردرپوست ،مثلاجنس ،رنگ واندازه خال یازخمی که بهبودنمی یابد راباید زیرنظرداشت.

۱) پشت وجلوی بدن خودراجلوی آینه نگاه کنید سپس دست هارابالابرده وازطرف های راست وچپ

آن رانگاه کنید.

۲) آرنج راخم کنید ودست هاوبازوها ،قسمت داخلی بازوها وبالای بازوهارابه دقت نگاه کنید.

۳) جلووپشت پاهاوهمچنین بین دوکپل وناحیه تناسلی راامتحان کنید.

۴) بنشینید وازنزدیک کف پاها وبین انگشتان پارامعاینه کنید.

۵) به صورت،گردن وپوست نگاه کنید (بااستفاده ازشانه میتوانیدبهترپوست سرراببینید)

– بامعاینه مرتب پوست ، شماباوضعیت پوست خودآشنامیشوید.اگرهرموردغیر طبیعی پیداکردید مستقیما به  پزشک مراجعه کنید.

– به خاطرداشته باشید سرطان پوست هرچه درمراحل ابتدایی ترباشد امکان بیشتری برای درمان

وجوددارد. منبع:سرطان پوست و سرطان نان هوچکین ، مترجم:پروین هدایت زاده و مژگان امینی

کمک آنلاین به رومیکا

تومان