همایش پنجم

پنجمین همایش نور امید با حضور محترم پیشکسوتان عرصه تولید فرش ماشینی در اردیبهشت ماه سال 1396 در باغ پرندگان قمصر کاشان با جذب میزان مشارکت خیرین 250,000,000 ریال برگزار گردید.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان