همایش سوم

سومین همایش نور امید با حضور پرشور خیرین شهرستان کاشان در اردیبهشت ماه سال 1394 در باغ پرندگان قمصر کاشان با میزان جذب مشارکت 1,370,000,000 ریال برگزار شد.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان