واحد جذب مشارکت ها و خیرین

آقای ماشالله صادقی مدیر واحد جذب مشارکت ها و خیرین

موسسات خیریه با استفاده از ابزار های ارتباطی از قبیل نامه، خبرنامه،شبکه های اجتماعی و همایش ها اقدام به شناسایی، ارتباط وجذب خیرین می نمایند.

جذب منابع و خیرین در امور مادی و معنوی و تکریم این حامیان ارزشمند از اقدامات موسسات خیریه است.

ارائه عملکرد و حفظ ارتباط و پایداری خیرین موجب افزایش مشارکت ها و قوام موسسات خیریه می باشد.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان