واحد آموزش و پیشگیری

خانم لیلا روایی مدیر واحد آموزش و پیشگیری

واحد آموزش و پیشگیری با تکیه بر شعار پیشگیری قبل از درمان به انجام غربالگری های سرطان های شایع در میان بانوان از جمله سرطان سینه با برگزاری طرح پنج شنبه های صورتی ، برگزاری برنامه های آموزشی در رادیو کاشان هر دوشنبه و ارائه محتویات آموزشی در زمینه سرطان فعالیت میکند.

وظایف و مسئولیت ها:

1.تهیه و تدوین سیاست ها ، اهداف و برنامه های یکساله با شعار پیشگیری قبل از درمان

2.تدوین برنامه برگزاری دوره های آموزشی برای سطوح مختلف جامعه

3.نظارت بر تهیه و تنظیم اطلاعات خام و مستند برای تهیه محتوا

4.همکاری و ارتباط با دانشگاه علوم پزشکی و مراکز درمانی بیماری های خاص

5.تدوین برنامه برگزاری غربالگری و پیشگیری

کمک آنلاین به رومیکا

تومان